sf7df8f}F, !# r}tM ;'g;fg dfOtL3/ ;8s sf]le8– !( sf] ;ªqmd0f gkm}lnof]; egL ;/sf/n] ns8fpg u/]sf] t];|f] lbg laxLaf/ ;'g;fg b]lvPsf] dfOtL3/ ;8s . t:jL/ M rGb|snf If]qL÷/f;;

काठमाडौँ, १३ चैतः कोभिड– १९ को सङ्क्रमण नफैलियोस् भनी सरकारले लकडाउन गरेको तेस्रो दिन बिहीबार सुनसान देखिएको माइतीघर सडक । तस्वीर : चन्द्रकला क्षेत्री÷रासस


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।