kqsf/ ;Dd]ngdf ;xefuLx? k|wfg ;]gfklt t];|f] v'Nnf Dof/fyg k|ltof]lutf tyf /g km/ kmg @)&$ sf] cfof]hgf;DaGwdf g]kfnL ;]gf hg;Dks{ tyf ;"rgf lgb]{zgfnoåf/f cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf ;xefuLx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

२९ मंसिर,नेपाली सेनाको आयोजनामा प्रधानसेनापति तेस्रो खुला म्याराथन प्रतियोगिता आगामी माघ १० गते हुने भएको छ प्रतियोगितामा पाँच विधामा प्रतिष्पर्धा हुने र फुल म्याराथन ४२.१९५ किमी, हाफ म्याराथन, १० किमि भेट्रानतर्फ ४५ वर्षमाथि पुरुष÷महिला र पाँच किमि म्याराथनमा विद्यालय छात्र÷छात्रा, सैनिक विद्यालय, सैनिक अधिकृत तथा सकल दर्जाका छोराछोेरीले सहभागिता जनाउन पाउने यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै प्रतियोगितामा समावेश हुने पाँच किमीको वाकाथनमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, निजामती, उच्च पदाधिकारी र विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । फुल म्याराथनतर्फ पहिलो हुनेले रु एक लाख, दोस्रोले रु ५० हजार, तेस्रोले रु २५ हजार, चौथोले रु १५ हजार, पाँचाँैले रु सात हजार र छैटौँले रु पाँच हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

हाफ म्याराथनअन्र्गत पुरुष र महिलामा पहिलो हुनेले रु २५ हजार, दोस्रोले रु १५ हजार र तेस्रो हुनेले रु १० हजार पाउनेछन् । त्यसैगरी भेट्रानतर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमश रु १५, १० र पाँच हजार पाउनेछन् । पाँच किमी म्याराथनतर्फ पहिलो हुनेले रु सात हजार, दोस्रोले रु पाँच हजार र तेस्रो हुनेले रु तीन हजार पाउनेछन् । रासस